Александар Стефаноски создаде нов натпис
24 w - Translate

РОДИНСКИ РАЗГОВОРИ, 16.12.2022 (петок), 21:30. | #rodinskirazgovori

РОДИНСКИ РАЗГОВОРИ, 16.12.2022 (петок), 21:30.

РОДИНСКИ РАЗГОВОРИ, 16.12.2022 (петок), 21:30.

ТЕМA: СИЛАТА НА НАРОДОТ

Проба за шверцување на „Закон за заштита на населението од заразни болести“

УЧЕСНИЦИ: Томче Ширков, Гордана Гоџо, членови на