Александар Стефаноски создаде нов натпис
36 w - Translate

ВОЈНА НА ИЗМОРУВАЊЕ | #украина #војнанаизморување

ВОЈНА НА ИЗМОРУВАЊЕ

ВОЈНА НА ИЗМОРУВАЊЕ

Војна на изморување ...